NAJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 429,00 Kč (56,24 EUR)
skladem
naše cena 822,00 Kč (32,35 EUR)
skladem
naše cena 822,00 Kč (32,35 EUR)
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 559,00 Kč (22,00 EUR)
skladem

KONTAKTY

Petra Harvaniková
Horynová 2389/1
149 00 Praha Chodov
tel: +420 777856859
napište nám

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy 
uzavřené prostřednictvím on-line obchodu La Petha Fashion umístěného na webovém rozhraní 
www.lapethafashion.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi


podnikatelkou
Petrou Harvanikovou, se sídlem Horynova 2389/1, 149 00, Praha 4 - Chodov,
IČ: 75466503, 
DIČ: CZ8162098648 
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Černošice
Adresa pro doručování: Petra Harvaniková, Horynova 2389/1, 149 00, Praha 4 - Chodov
Telefonní číslo: +420 777 856 859 
Kontaktní e-mail: lapethafashion@gmail.com

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto 
zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. 
Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky 
související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před 
závazným odesláním objednávky. 
Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží 
převezmete. 
1.1. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?
Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená 
dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování 
služeb. 
1.2. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste 
fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo 
rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou 
smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a 
těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení 
od smlouvy bez udání důvodu.
1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
 právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je 
např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 5 těchto obchodních podmínek);
 nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se 
řídí Reklamačním řádem);
 právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto 
obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 7.3 těchto 
obchodních podmínek).
1.4. Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
 těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a 
povinnosti;
 Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, 
ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další 
vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání 
smlouvy;
 objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský 
zákoník“); 
 zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze 
pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní 
vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým 
právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru 
ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato 
vyšší míra ochrany. 
1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s 
těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. 
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí 
vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.


2. KUPNÍ SMLOUVA
2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností 
jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a 
poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na 
uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy 
je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním 
formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních 
informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné 
označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený 
způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).
Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Odeslat 
objednávku“ bude již Vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce 
považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či 
e-mailem.
Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně 
konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme 
zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci 
rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. 
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené 
v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně 
informujte telefonicky či e-mailem.
O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení 
objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, 
pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás 
kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na 
takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší 
strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli 
v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, 
kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane 
dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky 
dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může 
po tomto potvrzení následovat samostatně.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné 
z webového rozhraní. 
2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší 
strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-
mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je 
možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně 
kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu 
nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.
2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po 
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze 
vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží 
ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za 
tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky 
podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit 
od smlouvy.
Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není 
aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí 
Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi 
odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních 
podmínek.
2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní 
podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-
mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o 
úhradu nákladů s tím spojených.
2.7. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné 
informace. 
2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
2.9. Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. 
Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:
 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru 
 bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám 
budou sděleny v potvrzení objednávky).
Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky 
jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, 
která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
3.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní 
platby před dodáním zboží je cena splatná do tři dnů od přijetí objednávky dle článku 
2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání 
příslušné částky na náš bankovní účet. 
3.3. V jaké měně můžete platit?
Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).
3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 
5.000 Kč.
Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo 
předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).


4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží 
můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my. 
4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?
Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného 
dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob 
dopravy zahrnuje.
4.3. Kdy Vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a 
platby.
Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí 
objednávky (při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při 
bezhotovostní platbě). 
Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme 
informovat. 
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží 
doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za 
nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany. 
4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, 
neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem 
převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. 
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale 
v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou 
zkázu, poškození či ztrátu zboží.
4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než 
sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů 
spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám 
z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání 
uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč 
nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. 
Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka 
rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení 
od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro 
odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného 
odkladu potvrdíme.
Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.
5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla 
uzavřena.
Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací 
smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět 
společně s vraceným zbožím.
5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících 
smluv: 
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů 
jej není možné vrátit.
5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací 
adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na 
dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.
K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
 kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad 
prokazující koupi zboží;
 písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a 
zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail. Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží 
nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však 
zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na 
dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Peníze Vám vrátíme:
 pouze bankovním převodem
Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený 
bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny 
(pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto 
obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle 
předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu  hradíte Vy, a to i 
v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 
Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného 
obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající 
vzniklé škodě). 
Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně 
spotřebované, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody 
můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na 
dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.
5.7.     Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
 technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží 
(článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal 
dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem 
odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné 
okamžikem, kdy je Vám doručeno. 
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku 
bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli 
úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména 
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním 
řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být 
reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost 
nepodléhá jinému povolování. 
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 
Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a 
bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní 
inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva 
spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete 
obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni 
žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit 
přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci 
(http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo 
můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které 
je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
8.4. Co byste ještě měli vědět?
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). 
Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na 
internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od 
běžné sazby.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi 
probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním 
doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou 
v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné 
nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se 
svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. 
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze 
pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 24. 05. 2018. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

ODZiM2VlZ